7 สิงหาคม 2562 ชัยภูมิจ่อประกาศภัยแล้งยกจังหวัดหนักกว่าปี 58

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_458207/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทั้งจังหวัด 16 อำเภอ ซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัด 3 ล้านกว่าไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว 1 ล้านกว่าไร่ พืชไร่ 1 ล้านไร่ โดยพืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน จากข้อมูลเบื้องต้น นาข้าวที่ยืนต้นตายแล้วประมาณ 6 หมื่นไร่ เหลืออีก 7-8 แสนไร่ ที่กำลังรอการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งโดยรวมคาดว่าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบนับล้านไร่ และในปีนี้ถือว่าแล้งมากกว่าปีที่แล้ว และแล้งมากกว่า ปี 2558 เสียอีก เพราะในปี2558 มีฝนตกลงมาประมาณ 700 มิลลิเมตร แต่ขณะนี้ในจังหวัดมีฝนตกมาเพียง 400 มิลลิเมตรเท่านั้น ในขณะที่ตามปกติแล้วฝนที่ชัยภูมิจะตกเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่ามิลลิเมตร ฉะนั้นแล้วปีนี้จึงประสบภัยแล้งรุนแรง  ทาง ปภ. ได้เร่งประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการ สำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำ และประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่